Základní praktické informace

Nejsme základní školou zapsanou v rejstříku MŠMT. Jsme skupina dětí ve věku od 6 - 11 let (1.- 5.ročník ZŠ), kterou vedou zkušení průvodci (pedagogové a lektoři). Na programu se také podílí rodiče dle svých možností. Docházka může být každodenní, nebo navštěvujeme jen tzv. projektové dny a učíme se s rodiči doma. Zázemí máme v Praze Chabrech, nedaleko od Ďáblického háje.

Jaké hodnoty a principy jsou pro naši práci důležité?
  • učení venku a skrze činnosti a rozmanité pomůcky; názorné učení, kde děti jsou aktivními účastníky učebního procesu
  • hodnotová výchova (křesťanské hodnoty, výchova ke ctnostem) a demokratické principy (řešení konfliktů, rozhodování, kooperace aj.)
  • všestranný rozvoj každého dítěte (nejen intelekt, ale také dovednosti, schopnosti, soft skills i fyzická odolnost) a osobní přístup (podpora silných stránek i talentu, otevřená a rovnocenná komunikace s dětmi)
  • učení skrze umění, rozvoj tvořivosti i originality
  • badatelská výuka a enviromentální vzdělávání
  • prožitkové učení a intuitivní pedagogika

Průvodci

Program zajišťují zkušení lektoři - pedagogové, kteří vedou výuku tak, aby naplňovala požadované výstupy vzdělávacího programu pro ZŠ. Předpokládá se však větší míra spolupráce rodičů. Pomoc s přípravou a také domácí procvičování v některých oblastech výuky.

Více o nás zde

Projektové dny

Jednou týdně se děti věnují tematickým projektům, které spojují jednotlivé předměty v celek. Projektové vyučování probíhá většinou v terénu nebo mimo prostory školy.

Další den v týdnu je zaměřený zejména badatelsky. Program probíhá v lese a okolí.

Projektových dnů se mohou účastnit také děti, které se vzdělávají doma se svými rodiči.

Školní docházka

Děti jsou zapsány do klasické ZŠ a jsou zde vedeny jako žáci v tzv. individuálním vzdělávání (žádáte si zde o IVZ). Výuku v komunitní škole zajišťují průvodci, rodiče hradí školné a podílejí se také na domácí přípravě. Přezkušování na ZŠ probíhá 2x ročně (větší část dětí je zapsaná u 1 garantky DV a přezkušování probíhá u nás formou prezentace našich projektů a individuálním portfoliovým pohovorem za účasti rodičů).


Stravování

Obědy odebíráme z restaurace Inspirace - www.bistroinspirace.cz, která vaří ze zdravých surovin bez glutamátů a chemie,

Cena oběda je 65Kč - výběr z masových i vegetariánských jídel.

Některé projektové dny (úterý nebo čtvrtek) si nosíme vlastní oběd s sebou.